converse singapore oakley singapore nike singapore nike shoes nz new balance nz adidas shoes nz michael kors bags nz nike nz adidas nz polo ralph lauren greece timberland greece nike greece louis vuitton greece nike sverige converse skor adidas skor adidas originals new balance skor louis vuitton sverige nike skor polo ralph lauren rea timberland skor puma skor
REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW
WYPOŻYCZALNI AUT EUGENIUSZ KUCHLEWSKI
ŁYSKI 82   16-070 CHOROSZCZ

§1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE.

Wypożyczalnia Aut Eugeniusz Kuchlewski, jako Wynajmujący przekazuje w odpłatne użytkowanie samochód określony w umowie wynajmu samochodu. Najemcą jest osoba fizyczna lub prawna określona w umowie wynajmu samochodu. Warunkiem zawarcia umowy wynajmu samochodu jest posiadanie przez. Najemcę uprawnień do prowadzenia pojazdów określonej kategorii przez okres. Minimum 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy oraz ukończone 25 lat.
 
§2.ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE WYNAJMU SAMOCHODU.
 
Termin okresu wynajmu samochodu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie.
Minimalny okres wynajmu wynosi 1 godzinę dla aut dostawczych, zaś dla aut osobowych 1 dobę.
Okres wynajmu jest określony w umowie.Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody Wynajmującego.
Chęć zmiany terminu zwrotu samochodu musi zostać zgłoszona smsem z telefonu podanego przez Najemcę, niezwłocznie nie później niż 6 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu Przedłużenie wynajmu na okres dłuższy niż 24 godziny powinno być również dokonane smsem. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu wynajmu samochodu i nie zwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu upływu terminu wynajmu będzie potraktowane, jako przywłaszczenie pojazdu i zgłoszone na Policję.Każde przedłużenie wynajmu samochodu o więcej niż 1/jedną/ godzinę ponad dobę określoną w ust.2 powoduje naliczenie opłaty.

§3. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU.

 

Opłata za wynajem naliczana jest za całą dobę. Opłata za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem Wynajmującego obowiązującym w dniu zawarcia umowy. W przypadku niezapłacenia rachunku gotówką lub przelewem w ustalonym terminie, Wynajmujący może doliczać odsetki za zwłokę. Wynajmujący może ustalić kaucję za wynajem samochodu a jej wysokość jest określona w cenniku wypożyczalni. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z Wynajmującym. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury za usługę wynajmu bez jego podpisu.

 

§4. PRZEKAZANIE I ZWROT SAMOCHODU.

1. Przekazanie samochodu następuje w dniu podpisania umowy, chyba, że strony ustalą pisemnie inny termin.
2. Samochód jest przekazywany Najemcy ze stanem paliwa i innych płynów określonych w umowie.
3. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do odbioru pojazdu  zobowiązana,
    jest w chwili przekazania samochodu. Jeżeli nie zgłoszono żadnych uwag przyjmuje się, że stan pojazdu jest dobry, bez
    żadnych wad i usterek.
4. Po zakończeniu okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i
    czasie określonym w umowie. Poziom paliwa i innych płynów powinien być taki sam jak przed wydaniem pojazdu. Stan
    samochodu powinien być nie gorszy niż wynikający z prawidłowego użytkowania. Wraz z samochodem Najemca zwraca:
    kluczyki, dowód ubezpieczenia i inne dokumenty związane z pojazdem jak również dodatkowe wyposażenie,
    które zostało przekazane.

§5.UBEZPIECZENIE POJAZDU

1. Wynajmujacy oświadcza, że pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC NW oraz ASSISTANCE, ogólne warunki
    ubezpieczenia /zawierające informacje odnośnie odpowiedzialności najemcy oraz wykluczenia/ są dostępne w siedzibie
    Wynajmującego. Ubezpieczenie OC nie zwalnia Najemcę /lub osobę kierującą pojazdem i wskazaną przez Najemcę w umowie
    najmu/ od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyłączeniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia
     a w szczególności:
 a/ umyślnego uszkodzenia pojazdu,
 b/ uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu
     lub przy zabezpieczeniu pojazdu,
 c/ uszkodzenia pojazdu, jeżeli osoba kierująca była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków
     lub środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy,
 d/ uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, o co najmniej 10 km/h
     lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
 e/ w przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
 f/ w przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami lub kluczykami lub kradzieży niezabezpieczonego pojazdu,
 g/ uszkodzenia pojazdu w wyniku przestępstwa.

§6. OBOWIĄZKI NAJEMCY /WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU

1. Najemca w czasie obowiązywania umowy najmu zobowiązuje się do:
  a/ przestrzegania zasad normalnego użytkowania pojazdu
  b/ posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruch drogowy
  c/ przy każdorazowym pozostawieniu pojazdu włączać zamontowane w pojeździe urządzenia anty- kradzieżowe
  d/ wykonywania codziennej obsługi pojazdu, tj. sprawdzenia poziomu wszystkich płynów
      niezbędnych do prawidłowego użytkowania pojazdu.
  e/ zwracania szczególnej uwagi na wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej pojazdu a w razie
      stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym lub serwisem
  f/ do stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa
  g/ utrzymania pojazdu w należytej czystości
2. Wynajęty pojazd nie może być używany:
  a/ do holowania innych pojazdów
  b/ w wyścigach, rajdach i zawodach
  c/ gdy Najemca jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych środków i lekarstw o podobnym działaniu
  d/ wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym
  e/ poza granicami Polski bez zgody pisemnej Wynajmującego
  f/ do poruszania się po krajach pozaeuropejskich, Rosji oraz krajów byłego ZSRR
  g/ po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego dopuszcza się wyjazd na teren Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii,
      Czarnogóry, Albanii i Cypru. Wyjazd poza granice Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zerwaniem Umowy    pomiędzy stronami Wynajmujący a Najemca.
3. W szczególności zabrania się:
  a/ jeżdżenia na minimalnej ilości paliwa, oleju i płynu chłodniczego
  b/ przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu, przewożenia liczy pasażerów większej niż
     określona w dokumentach pojazdu
  c/ dokonywania w samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody wynajmującego
  d/ palenia papierosów, kierowania pod wpływem alkoholu i środków odurzających
4. W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku Najemca:
  a/ niezwłocznie powiadomi Wynajmującego, Policję i inne odpowiednie służby
  b/ zabezpieczy pojazd
  c/ uzyska dokumenty i inne informacje niezbędne do likwidacji szkody /dane uczestników, notatka policyjna /
5. Najemca jest zobowiązany udostępnić Wynajmującemu pojazd w celu dokonania przeglądu okresowego. Wykonanie naprawy
    poza serwisem wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas Najemca jest zobowiązany odebrać fakturę, wystawioną
    na Wynajmującego. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy jest zobowiązany
    zwrócić koszty naprawy, zgodnie z przedstawionymi rachunkami.

§7. OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący /o ile w umowie nie postanowiono inaczej/ nie ponosi odpowiedzialności za szkodyponiesione przez Najemcę na
    skutek awarii lub uszkodzenia samochodu, chyba, że szkoda powstała z winy lub na skutek rażącego niedbalstwa  Wynajmującego.
2. W przypadku unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny Wynajmujący w miarę możliwości zapewni 
    Najemcy samochód zastępczy. Pojazd zastępczy powinien mieć standar odpowiadający samochodowi wynajętemu. Jeżeli
    standard jest niższy opłata zostaje obniżona.
3. Wynajmujący nie ma obowiązku dostarczenia samochodu zastępczego, gdy:
 a/ samochód stoi z powodu utraty przez Najemcę dokumentów, kluczy od auta lub nie dopilnowania właściwego poziomu paliwa,
     oleju, płynu chłodniczego.
 b/ postoju spowodowanego szkodą rozliczaną z polisy OC
 c/ pojazd jest unieruchomiony poza granicami Polski

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę powstałą w samochodzie będącym
      przedmiotem wynajmu i braki w jego wyposażeniu, powstałe w szczególności na skutek:
  a/ uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia samochodu, będącego następstwem kolizji drogowej, z winy użytkownika, jeśli
      pozostawał pod wpływem alkoholu lub środków odurzających a także leków, których zażywanie wyklucza prowadzenie pojazdów,
  b/ parkowania samochodu w miejscach do tego nieprzeznaczonych
  c/ nie posiadania wyposażenia samochodu zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym,
  d/ nieprawidłowej eksploatacji samochodu, nieprzestrzegania warunków technicznych eksploatacji auta z niskim
      poziomem paliwa, oleju, płynu chłodniczego, stosowania niewłaściwego paliwa lub materiałów eksploatacyjnych.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za pojazd i jego wyposażenie w takiej wysokości, w jakiej szkoda nie zostanie
      objęta likwidacją i pokryta z ubezpieczenia samochodu OC, co nie uchybia postanowieniom dotyczącym kary umownej z tytułu
      spowodowania szkody rozliczonej z polisy OC.

§9.OPŁATY DODATKOWE / BRUTTO

1. opłata za palenie tytoniu w samochodzie - 200 PLN
2. brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy lub naklejki na szybie -500 PLN
3. holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem -500 PLN
4. udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania -1,000 PLN
5. zwłoka w zwrocie auta ?trzykrotność stawki dobowej za każdy dzień zwłoki
6. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy -2500 PLN
7. brak kołpaka -100 PLN
8. brak panela do radia -500 PLN
9. wystąpienie szkody rozliczanej z polisy OC -1,000 PLN
10. przekroczenie darmowego limitu km określonych w umowie - 0,30 gr za 1km
11. opłata za pranie tapicerki -400 PLN
12. zwrot brudnego auta -50 PLN
13. zwrot nie posprzątanego auta -50 PLN
14. przesyłka mandatu -50 PLN
15. odbiór lub zwrot pojazdu poza siedzibą firmy 40 zł- na terenie miasta 40 zł- poza siedzibą firmy + 2 zł /1km
16. samochód nie dotankowany ? koszt brakującego do właściwego stanu paliwa
 

§10.DANE OSOBOWE

   Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy wynajmu samochodu, jak 
    również na ich udostępnianie przez wynajmującego dla celów związanych z ubezpieczeniami OC/NW/ASSISTANCE lub w
    przypadku żądania organów powołanych do ścigania występków lub wykroczeń drogowych.

§11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne akty
    normatywne, a wszelkie spory związane z wynajmem bendą rozwiązywane przez Sądy Powszechne w Białymstoku.
2. Wszelkie spory w związku z umową najmu samochodów podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez sąd
    właściwy miejsca siedziby Wynajmującego.
3. Regulamin jest integralna częścią umowy najmu samochodów.
    Jest dostępny w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie www.e-kuchlewski-samochody.pl.
4. Treść regulaminu oraz cennik usług może ulec zmianie.
5. Treść niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia  2014-11-07